Bedriftssamarbeid

Dråpen i Havet støtter mennesker på flukt i Europa gjennom aktiviteter og programmer som, i tråd med FNs bærekraftsmål, ivaretar deres menneskerettigheter. Som samarbeidspartner kan din bedrift være med på å gjøre en forskjell for mennesker på flukt.

Dråpen i Havet er en liten og fleksibel organisasjon, som er tett på mennesker på flukt og sikrer dermed at bidragene vi får til enhver tid brukes der behovet er størst. At vi er små og tett på de det gjelder er med på å skape en ekstra verdi for våre bedriftssamarbeidspartnere.

Med FNs bærekraftsmål i fokus finner vi løsninger som skaper entusiasme internt i bedriften og som utad viser at bedriften tar ansvar.

Våre fire programområder bidrar til å ivareta mennesker på flukt sine menneskerettigheter, i tråd med FNs bærekraftsmål, og er knyttet særlig til bærekraftsmålene 3: God helse og livskvalitet, 4: God utdanning, 10: Mindre ulikhet, og 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. Vårt bedriftssamarbeid er knyttet særlig til mål 17: Samarbeid for å nå målene. I tillegg vil enkelte av våre aktiviteter og tjenester vært direkte knyttet opp mot bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, samt bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene.

Hvorfor bli vår samarbeidspartner?

  • Ta samfunnsansvar. FNs Global Compact er et strategisk initiativ som oppfordrer alle bedrifter til å ta ansvar innen blant annet menneskerettigheter. Initiativet fremmer aktiviteter som bidrar til å oppfylle FNs bærerkraftsmål for å skape en bedre verden. Dråpen i Havet jobber for en verden der menneskerettigheter blir ivaretatt og verdsatt.
  • Vis det til andre. Vis at dere virkelig bryr dere. Vi ønsker å vise frem vårt samarbeid med positiv omtale på våre websider og annet trykket materiell etter ønske fra våre samarbeidspartnere. Ingen bedrift er for liten eller for stor.
  • Engasjer medarbeiderne. Skap samhold på arbeidsplassen gjennom engasjement for en felles sak. Dere vil få tilgang til rapporter, foredrag, nyhetsbrev og annen informasjon fra Dråpen i Havet. Flere ansatte hos våre bedriftssamarbeidspartnere har tatt vår Drop Field Training og reist med oss i felt som frivillige feltarbeidere. Dråpen i Havet har gode erfaringer med å engasjere medarbeiderne på en måte slik at bedriftens samfunnsansvar forankres i hele organisasjonen. Vi bidrar gjerne med forslag til tiltak slik at din bedrift opplever økt engasjement og motivasjon blant de ansatte. Undersøkelser bekrefter at ansatt som arbeidere bedrifter som viser tydelig samfunnsansvar er mer fornøyde, yter mer og blir lenger i jobben sin.

Å støtte Dråpen i Havet er å støtte sin egen bedrift.

Dråpen i Havets bedriftspartnerprogram

Våre partnerprogram er forslag til mulige samarbeidsavtaler, men vi oppretter også avtaler utenom dette rammeverket. Kontakt gjerne Jon på mail jon@drapenihavet.no for å avtale et møte om bedriftssamarbeid!

Våre samarbeidspartnere

United works

Habberstad

Epinova

Gosh Pgp

Epinova ønsker å ta et aktivt samfunnsansvar. En av grunnene til at vi støtter DiH er at de med en liten organisasjon får til mye der hjelpen faktisk trengs!
Epinova

For Habberstad er samarbeidet med Dråpen i Havet et viktig engasjement som en del av vårt fokus på å ta samfunnsansvar. Vi er meget imponert over innsatsen som legges ned av alle ansatte og frivillige hos Dråpen i Havet, deres viktige arbeid ved å gi mennesker på flukt mulighet til å se håp, utvikle seg og realisere sine drømmer. Det har vært et berikende arbeid for alle i Habberstad å tilrettelegge for riktige systemer, bistå som sparringspartner og strategiske valg slik at Dråpen i Havet kan ha fokus på sin kjernevirksomhet.
Habberstad

Andre måter å støtte vårt arbeid på

Bedriftsgaver

Vi setter stor pris på bedriftsgaver. Dette kan gis som faste bidrag eller enkeltgaver. Pengene kan øremerkes for å støtte et spesielt prosjekt, eller de kan gis som frie midler for å brukes der de trengs mest. Flere bedrifter har støttet oss med innsamlingsaksjoner eller med pengestøtte som julegave til ansatte.

Symbolske gaver

Din bedrift kan støtte vårt arbeid for mennesker på flukt gjennom å kjøpe symbolske gaver til ansatte og kontakter, for eksempel som innledergaver eller til jubileumsgaver. Symbolske gaver sørger vi for at støtten brukes til å hjelpe mennesker på flukt. Behovene i flyktningleirene vil alltid variere, og dersom behovet for varen er dekket på det aktuelle tidspunktet, vil gavens verdi bli brukt til andre formål. Støtten vil derfor brukes der behovet til enhver tid er størst.