Flyktninger med nedsatt funksjonsevne

I dag er det FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dråpen i havet ønsker derfor å sette fokus på en gruppe som ofte får lite oppmerksomhet, nemlig flyktninger med nedsatt funksjonsevne.

nærbilde av et piggtrådgjerde

De mest sårbare i krise- og konfliktsituasjoner

FNs høykommissær for flyktninger viser til at funksjonshemmede er blant de mest sårbare, og praksis viser at de løper en særlig risiko og møter spesifikke utfordringer i krise- og konfliktsituasjoner. De kan ha kommunikasjonsvansker som fører til at de ikke blir tilstrekkelig informert om hva som foregår, eller de kan miste hjelpemidler som gjør at de ikke lenger er selvstendige. I verste fall risikerer de å bli etterlatt fordi de ikke er fysisk i stand til å evakuere.

Å flykte innebærer ofte farlige og svært strabasiøse reiser. I en slik situasjon vil denne gruppen flyktninger noen ganger være helt avhengig av hjelp fra andre for å kunne gjennomføre reisen. Avhengigheten gjør dem særlig utsatte for utnytting fra smuglere og andre.

Flyktninger med nedsatt funksjonsevne – hvem er de?

Dette kan være personer med krigsskader, skader etter tortur, eller flyktninger som har en medfødt fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. De er særlig utsatt i kriser og konflikt, samtidig som forholdene skaper nye funksjonshemmede. Ifølge tall fra FN blir minst tre personer funksjonshemmet for hver person som blir drept i krig. Dette betyr at de utgjør en klart større andel av flyktningbefolkningen enn i befolkningen ellers. Artikkel 11 i konvensjonen om rettigheter til funksjonshemmede (CRPD), understreker funksjonshemmedes rett til beskyttelse i risikosituasjoner, inkludert væpnet konflikt, humanitære kriser og naturkatastrofer.

Ulike barrierer ved ankomst til mottakerlandene

Ved ankomst til mottakslandene vil de også møte særlige barrierer. I den første fasen vil det ofte mangle formelle rutiner for identifisering av gruppen, og flyktningleirer og andre mottak er som regel ikke tilrettelagt for beboere med ulike behov.

Flyktningleiren Skaramagas er en av flyktningleirene som Dråpen i Havet arbeider i på fastlandet i Hellas.

Helsetjenestene som tilbys er bare akutt tilbud og primærhelsetjenester. Dette innebærer at personer med kroniske sykdommer ikke får tilgang på medisiner de er avhengig av, noe som kan få alvorlige følger. Tilbud om hjelpemidler er ofte i praksis ikke-eksisterende. En person som for eksempel mister eller får ødelagt sin rullestol, vil kunne oppleve å ikke lenger kunne forflytte seg.

Flyktninger med nedsatt funksjonsevne rammes av asylpolitikken

På lengre sikt vil flyktninger med nedsatt funksjonsevne rammes særlig hardt av innstramminger i asylpolitikken. De vil kunne siles ut fra kvoteoverføringer fordi mottakslandene prioriterer arbeidsføre flykninger som man forventer vil medføre færre offentlige utgifter.

Bildet er tatt utenfor flyktningleiren i Moria