Kontinuerlig læring og utvikling: Dråpen i Havets veikart for fremtiden

Å vokse og modnes som organisasjon innebærer kontinuerlig utvikling. Hvordan og i hvilken retning dette skjer, er imidlertid ikke alltid entydig og er en prosess åpen for diskusjon, ettertanke og endring.

For oss i Dråpen i Havet har ett element skilt seg ut gjennom hele vår eksistens: læring må være kontinuerlig. Kunnskap må tas i bruk og integreres i vår struktur og kultur. Samtidig må vi identifisere områder som kan gi mulighet for videre utvikling og kapasitetsbygging av våre tjenester og ansvarlighet overfor flere interessenter.

Veikartet

Veikartet som presenteres her, og «MEAL Resource Guide» (kun intern) er resultat av en lang prosess med refleksjoner, forskning og strategiske vurderinger rettet mot å forbedre vår humanitære utvikling og programimplementering, samt vår interne overvåking-, evaluering-, ansvarlighets- og læringstrukturen (MEAL) i organisasjonen.

I hovedsak utgjør dokumentet rammeverket for hvordan vi ønsker å strukturere og analysere vår programkapasitet og forståelse. Det er en verktøykasse hvor vi bevisst identifiserer oss selv innenfor sektoren vi opererer i, bygger videre programkapasitet, formaliserer kunnskapsbevaring og fremhever kritiske synspunkter vurdert for å øke bevisstheten i og utenfor feltet.

Ved å introdusere hvert av programpilarene og forankre i grunnleggende visjon, konsept og definisjoner, samt å ramme inn kjernen og retningen, tar vi sikte på å bygge en felles forståelse av våre programmer. Dette er nyttig både for våre team, mottakere og partnere. Ved å utstyre våre team og andre relevante interessenter med slik kunnskap, vurderingevne og kritiske synspunkter, har vi til hensikt å styrke effektiv og velinformert beslutningstaking, samtidig som vi sikrer bruk av denne kunnskapen i vår kommunikasjon og påvirkningsarbeid med partnerorganisasjoner og myndigheter.

Tettere samarbeid mellom forskning og felt

Med det betydelige og konstante gapet mellom akademisk forskning og feltet vi jobber i, er vi ivrige etter å mobilisere vår kunnskap og forståelse. En jevn strøm av kunnskap kan gi næring til forskningen og vår egen programforståelse og utvikling og minske dette gapet. Gjennom forbedret datainnsamling og programevaluering, definerte områder som vil gi næring til forskning, samt en koordinert innsats for samarbeid med forskningsinstitusjoner, vil alle bidra til å oppnå dette målet.

Internt gir «MEAL Resource Guide» en naturlig og praktisk forlengelse av dette Veikartet. Den legger frem verktøyene vi vil bruke for å omsette våre teoretiske tilnærminger til praksis, på ett sted. Rammeverket skisserer programrelaterte verktøy, introduserer konsepter og definisjoner og kobler sammen relevante interne prosesser til nytte på tvers av team og lokasjoner.

Hver programpilar følger programmets teori om endring, loggføring og indikatorer. Ved å definere disse referansepunktene på programnivå, gir vi en dypere forståelse for rammene rundt våre prosjekter til våre team som skal gjennomføre de.

Til slutt, både Veikartet og «MEAL Resource Guide» tilbyr praktiske referansepunkter for våre team, prosjekter, og interessenter i og utenfor feltet. Vi ønsker at Veikartet skal gi grunnlag for videre utvikling, og være en hjørnestein for kontinuerlig læring, vekst og transformasjon i vår organisasjon og i det humanitære feltet.