Tidsvitner fra Hellas

Gro Wærstad og Ada Aagre Pettersvold har innhentet erfaringer og dokumentasjon fra våre feltarbeidere som har bidratt i flyktningleire i Hellas.

Last ned og les rapporten her.

Dråpen i Havet er i dag eneste norske humanitære hjelpeorganisasjon som bistår inne i flyktningleire i Hellas. Med utgangspunkt i våre erfaringer fra dette arbeidet, ønsker vi å bidra med en oppdatert og systematisert beskrivelse av forholdene, mens man er i det fjerde året uten at den humanitære krisen løses, men tvert imot stadig forverres.

Dråpen i Havet opplever at den norske offentligheten ikke er nok kjent med virkeligheten blant flyktninger som befinner seg i Hellas, og at oppmerksomheten omkring deres situasjon stadig blir mindre. Derfor ser vi behov for å synliggjøre en situasjon som ikke på noen måte er løst, siden menneskene på flukt som oppholder seg i Hellas har det verre enn for fire år siden.

Med denne rapporten vil vi beskrive situasjonen på Europas sørlige Schengengrense, og synliggjøre hvordan den nåværende europeiske flyktningpolitikken har store menneskelige kostnader.Vi ser at situasjonen i Hellas utfordrer menneskerettighetene på mange områder. I rapporten har vi derfor sett nærmere på hvilke normer og standarder som følger av det internasjonale menneskerettighetsvernet og EUs regelverk på asylfeltet. Temaene i rapporten er dokumentert av flere andre aktører. I tillegg til å presentere våre felterfaringer, har vi valgt å benytte rapporter fra humanitære organisasjoner, menneskerettighetsorganer i FN og Europarådet.

Gro Wærstad og Ada Aagre Pettersvold

Last ned og les rapporten her.